Öne Çıkanlar CHPde kurultay Netflix Filmleri Özel ders lohusa Fizy

Diyanet 76 Personel Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, KPSS puanlarına göre, avukat, mimar, mühendis ve birçok pozisyon için pesonel alımı yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yapılan açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığından: DUYURU

Başkanlığımız merkez teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından, sözlü sınav başarı sırası sonucuna göre açıktan alım yapılacaktır.

MÜNHAL KADRONUN Sınıfı Unvanı Öğrenim Durumu Adedi Teknik Hizmetler Sınıfı Mimar Üniversitelerin Mimarlık lisans programından mezun olmak 6 Şehir Bölge Plancısı Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak 2 Mühendis Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak 4 Mühendis Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği lisans programından mezun olmak 3 Mühendis Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak 2 Mühendis Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak 7 Mühendis Üniversitelerin Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak 1 Mühendis Üniversitelerin Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak 2 Mühendis Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak 16 Astronom Üniversitelerin Astronomi ve Uzay Bilimleri lisans programından mezun olmak 3 TOPLAM 46 I. BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. Sayılan unvanlar için tabloda belirtilen üniversitelerin lisans düzeyindeki ilgili bölümlerinden mezun olmak, 3. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08.01.2019–22.01.2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. ● Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir. 2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. 3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 3. 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi 4. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı, ●Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. ●Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. ●Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir. ●Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır. I. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI 1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. 2. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır. 3. Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir. a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan) b) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (15 puan) c) Genel kültürü ve genel yeteneği liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (15 puan) 4. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 5. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. 6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 7. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 8. Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı yüksek olana öncelik verilir. Adayların atanmaya esas sözlü puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, KPSS öğrenim mezuniyeti önce olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 9. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır. II. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. 3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. III. ATAMA İŞLEMLERİ 1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir. IV. DİĞER HUSUSLAR 1. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuçlarını öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. 2. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. V. İLETİŞİM Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA e-mail : [email protected] Telefon : (0312) 295 70 00 İlgililere duyurulur. 11678/1-1 Diyanet İşleri Başkanlığından: DUYURU Başkanlığımızda münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, görev yeri, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan “Avukat” alımı yapılacaktır. MÜNHAL KADRONUN Sınıfı Unvanı Teşkilatı Görev Yeri Öğrenim Durumu Adedi Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Avukat Merkez Merkez Hukuk Fakültesi 10 Taşra Bolu Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1 Bursa Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1 Diyarbakır Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2 Erzurum Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1 Gaziantep Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2 Isparta Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1 İstanbul Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 4 İzmir Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2 Kayseri Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2 Samsun Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 2 Trabzon Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1 Van Bölge Hukuk Bürosu Hukuk Fakültesi 1 TOPLAM 30 I. BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2. Hukuk fakültesi mezunu olmak, 3. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 4. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 02.01.2019–16.01.2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden ebaşvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir. ●Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir. 2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır. 3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), 3. 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi 4. Türkiye'nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olduğuna, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına, sabıka ve arşiv kaydının bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı, 5. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği. ● Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. ● Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır. ● Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir ● Adaylar, DİBBYS sınav başvuru ekranında özgeçmiş için ayrılan alanı 1000 karakteri aşmayacak şekilde dolduracaklardır. IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI 1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. 2. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır. 3. Adaylar sözlü sınavda komisyon tarafından; a. Anayasa Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlık mevzuatı, (40 puan) b. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, (20 puan) c.Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) d. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) e. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan) f. Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan) konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir 4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir. 5. Adaylar; sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. 6. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. 7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. 8. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. 9. Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı yüksek olana öncelik verilir. Adayların atanmaya esas sözlü puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, KPSS öğrenim mezuniyeti önce olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 10. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır. V. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ 1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden öğreneceklerdir. 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. 3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. 4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. VI. ATAMA ve TERCİH İŞLEMLERİ 1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. 2. Atanmaya hak kazanan adaylar Ek-1 listede belirtilen bölge hukuk bürolarının bulunduğu il müftülüklerinde istihdam edilecektir. Ayrıca bu bürolara bağlı olan illerde Başkanlıkça görevlendirilebileceklerdir. 3. Atama ve tercih işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir. VII. DİĞER HUSUSLAR 1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. VIII. İLETİŞİM Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA e-mail : [email protected] Telefon : (0312) 295 70 00 İlgililere duyurulur. BÖLGE HUKUK BÜROLARI BÖLGELER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BOLU BÖLGE HUKUK BÜROSU BURSA BÖLGE HUKUK BÜROSU DİYARBAKIR BÖLGE HUKUK BÜROSU ERZURUM BÖLGE HUKUK BÜROSU GAZİANTEP BÖLGE HUKUK BÜROSU ISPARTA BÖLGE HUKUK BÜROSU İSTANBUL BÖLGE HUKUK BÜROSU İZMİR BÖLGE HUKUK BÜROSU KAYSERİ BÖLGE HUKUK BÜROSU SAMSUN BÖLGE HUKUK BÜROSU TRABZON BÖLGE HUKUK BÜROSU VAN BÖLGE HUKUK BÜROSU 1 İLLER Bartın Balıkesir Batman Ağrı Adana Afyonkarahisar Edirne Aydın Aksaray Amasya Artvin Bitlis 2 Bolu Bilecik Bingöl Ardahan Adıyaman Antalya İstanbul Denizli Karaman Çorum Bayburt Hakkari 3 Düzce Bursa Diyarbakır Erzincan Gaziantep Burdur Kırklareli İzmir Kayseri Ordu Giresun Muş 4 Karabük Çanakkale Elazığ Erzurum Hatay Isparta Kocaeli Manisa Kırşehir Samsun Gümüşhane Van 5 Kastamonu Kütahya Malatya Iğdır Kahramanmaraş Sakarya Muğla Nevşehir Sinop Rize 6 Zonguldak Yalova Mardin Kars Kilis Tekirdağ Uşak Niğde Tokat Trabzon 7 Siirt Mersin Sivas 8 Şırnak Osmaniye Yozgat 9 Tunceli Şanlıurfa 11677/1-1

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.