version="1.0" standalone="yes"?> Dost sitelerimiz sohbet odaları - sohbet <
Öne Çıkanlar Dark 2. sezon fragmanı Her yerde sen 10 Mayıs Gençlerbirliği Denizlispor EYT gelişmeleri
banner228

700 mahalle bekçisi alınacak! İşte şartlar ve detaylar

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul İli mülki sınırlar içerisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki listede belirtilen boş ilçe kadrolarına 700 (Yediyüz) " Çarşı ve Mahalle Bekçisi" alımı yapılacak olup giriş sınavları Valilikçe belirlenecek tarihte Kaymakamlıklarca yapılacaktır. Adayların, başvuru, sözlü ve yazılı sınav sürecinde Valilik, Kaymakamlık resmi internet adreslerini takip etmesi gerekmektedir.

Adaylarda, aranan şartları taşıyanlar, öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenecektir. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

İlan edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu için müracaatta bulunan adaylar ilan edilen İlçe kadrolarında değerlendirilerek, "sadece" bir İlçe Kaymakamlığına müracaat edecek ve o İlçede sınava girecektir. Aday, Bekçi olmaya hak kazandığı takdirde sınava girdiği (başvuru yaptığı) İlçe kadrosuna ataması yapılacaktır.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına Lise ve Dengi Okul Mezunları dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

1. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. En az 1 (bir) yıldır İstanbul İlinde ikamet ediyor olmak,

d. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yaşından yukarı olmamak kaydı asıl aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Valilik / Kaymakamlıklar tarafından İl / İlçe Emniyet Müdürlüklerine / Amirliklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesinde olanların atanmaları durumunda, atama tarihinde 30 yaşından yukarı olmaması gerekir.

e. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak,

f. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

g. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

h. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacak kişilerde Polis Memurlarında aranan sağlık şartları aranılacaktır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=54

adresinde beden kitle endeksi hesaplanabilmektedir. (Örn: Boyu 1,75 cm kilosu 75 kg olan adayın beden kitle endeksi hesaplaması (kilo / boy x boy) 75 / (1,75 x 1,75)= 24,48 olarak hesaplanmaktadır)

2. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ

a. Başvurular 16/02/2017 25/02/2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b. Bekçi adayları, istenilen evraklar ile birlikte başvuru esnasında temin edecekleri yada ekte bulunan dilekçeleri imzalamak sureti ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine şahsen yapacaktır.

c. Dilekçeye bağlı belgelerin incelenmesinde, bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı anlaşılan istekliye Kaymakamlıklarca başvurunun kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilecektir. Dilekçe ekleri ile beraber istemi halinde sahibine geri verilecektir.

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

a. Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenecektir;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,

Askerlik durum belgesi,

4,5x6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,

Adli sicil belgesi,

Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.

b. Bekçiliğe girmeye mani bir hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı birer "Sınava giriş belgesi" müracaat ettikleri İlçe Emniyet Müdürlüklerince daha sonra duyurulacak tarihte verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Sözlü ve/veya yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini sınava getirmek zorundadır.

c. Adaylar, Sınava Giriş Belgesinde hata görmesi halinde görevli personele düzelttirip, yeniden imzalatacaktır.

d. Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra başvurunun kabul edildiği İlçe Emniyet Müdürlüğünün bağlı olduğu Kaymakamlık internet sayfalarında yayınlanacak tarihte ve yerlerde yazılı sınava gireceklerdir.

b. Sözlü sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

c. Sözlü sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri mülki amirliklerce adaylara verilecek "Sınav Giriş Belgesinde" belirtilecek olup, sözlü sınava "Sınav Giriş Belgesi" ile girilecektir. "Sınav Giriş Belgesi"ni göstermeyenler sınavlara alınmayacaktır.

d. Sözlü sınavda adayların, kültür durumu ile beraber;

Genel görünüş itibariyle bekçiliğe girmeye elverişli olup olmadığı,

Hal ve tavır, vakara uymayan konuşma itiyadı, laubali ve yılışık hareketleri,

Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük çekilme veya aksaklık, gibi bekçiliğe girmeğe mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

e. Başvuruda bulunan adaylardan, sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

f. Sözlü sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.

5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Yazılı sınav tarihi ve yeri başvurunun alındığı İlçenin Kaymakamlık resmi internet sitelerinde ayrıca ilan edilecek ve adaylara duyurulacaktır.

b. Yazılı Sınav Atlasbet soruları Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür derslerinden tertip olacaktır.

c. Yazılı sınavın şekli, sınav süresi ve sınavda sorulacak soru adedi Valilikçe oluşturulan Komisyonca belirlenir.

d. Sınava özürlü veya özürsüz saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

e. Yazılı sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

f. Yazılı sınav sonuçları başvurunun kabul edildiği İlçenin Kaymakamlık internet adresinden ilan edilecektir.

6. KESİN BAŞARI LİSTESİ ve SONUÇLARA İTİRAZ

a. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere boş kadro sayısı kadar aday "Asil Aday Listesi"ni, geri kalan kısmı da "Yedek Aday Listesi"ni teşkil edecektir.

b. Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken yapılan puanlamada adayların puanlarında eşitlik olması durumunda yaşça küçük olana öncelik verilecektir.

c. Asil ve yedek aday listeleri Valilik ve Kaymakamlık internet sayfalarından ilan edilecektir.

d. Yazılı sınav sonuçlarına, maddi hata bulunduğu iddiasıyla neticelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde başvuruda bulunduğu sınav komisyonuna itirazda bulunacak ve itiraza iki iş günü içerisinde komisyonca değerlendirilip adaya cevap verilir.

7. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a. Aday listesine giren isteklilerden yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü devlet hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili emniyet birimlerine teslim edecektir.

b. Bu raporlar, 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bunlardan, bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Vali veya Kaymakam onayı ile aday memur olarak atanırlar.

Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılır.

c. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

d. Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine yedek listesinden sıra ile çağrılacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınavlara ilişkin diğer bilgilendirmeler Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız Resmi İnternet Sitesinden yapılacaktır.

İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ

S.NO

GÖREVLENDİRİLECEK İLÇE

KADRO SAYISI

1

ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

6

2

ARNAVUTKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

15

3

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

17

4

AVCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

10

5

BAĞCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

25

6

BAHÇELİEVLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

15

7

BAKIRKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20

8

BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

10

9

BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20

10

BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20

11

BEYKOZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20

12

BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

9

13

BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

35

14

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20

15

ÇATALCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

4

16

ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

10

17

ESENLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20

18

ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

35

19

EYÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

22

20

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

35

21

GAZİOSMANPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

15

22

GÜNGÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

20

23

KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

19

24

KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

19

25

KARTAL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

18

26

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

23

27

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

15

28

PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

23

29

SANCAKTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

14

30

SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

22

31

SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

7

32

SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

15

33

SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

18

34

ŞİLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

4

35

ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

25

36

TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

10

37

ÜMRANİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

25

38

ÜSKÜDAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

25

39

ZEYTİNBURNU İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

15

Bekçi alımına ilişkin detaylı bilgiler 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği'nden temin edilebilir.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İSTANBUL VALİLİĞİNE ALINACAK

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM TAKVİMİ

KONU

TARİH

ALIM İLANI ve ŞARTLARININ DUYURULMASI

08/02/2017 - 25/02/2017

BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN ALINMASI

16/02/2017 - 25/02/2017

(09:00-16:30 saatleri arasında)

İLK MÜRACAAT SONUÇLARININ İLANI

Daha Sonra İlan Edilecektir

SÖZLÜ SINAVIN YAPILMASI

Daha Sonra İlan Edilecektir

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Daha Sonra İlan Edilecektir

YAZILI SINAVIN YAPILMASI

Daha Sonra İlan Edilecektir

YAZILI SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ

Daha Sonra İlan Edilecektir

YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Daha Sonra İlan Edilecektir

YAZILI SINAV SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Daha Sonra İlan Edilecektir

SAĞLIK RAPORLARININ ALDIRILMASI

Daha Sonra İlan Edilecektir

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.