Öne Çıkanlar Süleyman Özışık korku filmi Hefter joker kodu çarşamba 26 haziran joker kodu

Müslüman Çocuğuna Hangi İsimleri Koymalıdır ?

İSLAM’DA ÇOCUĞA AD – İSİM KOYMA

Varlıkların birer sembolü demek olan adların ilk defa Allah Teâlâ tarafından Hz. Adem’e öğretildiği (bk. el-Bakara 2/33) bilinmektedir. İlk yaratılan şeyleri tesbite çalışan müfessirler, bu arada adı da söz konusu etmektedirler.

Türkler’in İslâmiyet’i kabulünden önce, animist inançta olmalarının ve tabiatta bazı varlıklara tapınmalarının etkisi ile, başlangıçtaki Türk isimleri yırtıcı hayvan, kuş ve dış tesirlere dayanıklı maddelerden seçilmiş, çocuklara Bozkurt, Arslan, Şahin, Doğan, Timur (Demir), Kaya ve Gökhan gibi adlar verilmiştir. Bu adlar çocukluk ve gençlik dönemlerinde olmak üzere iki safhada verilirdi. Doğumun hemen ardından çocuğa ad verilmez, bir yaşına girdikten sonra, Türk âdetlerine göre büyük bir şölen (toy) yapılır ve bu şölene katılanların en yaşlısı tarafından ad konurdu. Gençlik çağında alınan adlar, gösterilen bir kahramanlıktan sonra, hazırlanan bir toy merasiminde ve ileri gelen şahsiyetler tarafından verilirdi. Bu durum Dede Korkut Kitabı’nda, “Bir oğlan baş kesmese kan dökmese ad komazlardı” diye anlatılmıştır (I, 118, 120). Yine burada belirtildiğine göre Bayındır Han’ın oğlu Boğaç, adını bir boğa öldürdükten sonra almıştır (I, 83).

İslâmiyet’ten önceki Araplar da, hayatın zorlukları ve özellikle düşman karşısında dayanıklı, güçlü ve cesur olması, düşmanın gönlüne korku salması arzu ve düşüncesiyle çocuklarına Galib, Zâlim, Mukatil (savaşçı), Esed, Leys (arslan), Zi’b (kurt), Hacer (taş), Sahr (kaya) gibi adlar koymuşlardır. Yine bu devrin Arapları’nda her ferdin, adından başka bir de ilk erkek çocuğuna bağlı olarak baba olduğunu belirten bir künye*si, o şahsın kimin veya kimlerin çocuğu olduğunu gösteren bir nesebi ile o kimsenin doğduğu ve yaşadığı yeri veya mezhebini ifade eden bir nisbe*si, bazan da mesleğini açıklayarak şahsın daha iyi tanınmasını sağlayan bir de lakab*ı bulunmakta idi. Bunlardan başka, devlet ve ilim adamlarına sultan, imam, şeyh, hacı, hâfız gibi mansıplar (yüksek mevki, makam) verilmekteydi.

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı üzerinde durulmuş ve bazı rivayetlerde doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymak için en uygun zaman olarak gösterilmiştir. Bununla beraber Hz. Peygamber’in Mâriye’den doğma oğlu İbrâhim için, “Bu gece bir oğlum doğdu, ona dedem İbrâhim’in adını verdim” (Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 24) dediği, dolayısıyla doğumun birinci günü ad koyduğu bilinmekte ve bu yöndeki rivayetler diğerlerine nisbetle daha sahih kabul edilmektedir.

İSLAM’DA ÇOCUĞA İSİM KOYMA HAKKI KİME AİTTİR?

Bir defa bile olsa sesi duyulduktan sonra ölen çocuğa ad konulacağına, yıkanıp kefenlendikten ve namazı kılındıktan sonra defnedileceğine dair Ebû Hanîfe’nin ictihadı ile, ölü doğsa bile ona ad konup yıkanacağını belirten Ebû Yûsuf’un kanaati, çocuğa doğduğu gün ad konulmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Ad koymak için hadislerde tavsiye edilen akîka* kurbanı kesilecekse bunun doğumun yedinci gününe kadar tehir edilebileceği, böyle bir merasim yapılmayacaksa daha önce ad koymanın uygun olacağı belirtilmiştir.

İslâm’da çocuğa ad seçme ve ad koyma hakkı babaya aittir. Baba ölmüş veya hukukî tasarruflarda bulunmaktan menedilmişse bu hakkı anne kullanır. Doğumundan önce babasını kaybeden Hz. Peygamber’in adı annesi tarafından Muhammed olarak seçilmiş ve bu ad dedesi tarafından konulmuştur. Çocuğa ad seçilirken gayet titiz davranılması gerektiğini belirten Hz. Peygamber, “Siz kıyamet gününde hem kendi adınızla, hem de babalarınızın adıyla çağırılacaksınız; bu sebeple kendinize güzel adlar koyun” buyurmuştur (Ebû Dâvûd, “Edeb”, 61; Müsned, V, 194). İslâm hukukçuları bu nevi hadisleri dikkate alarak ad seçimi ile ilgili bazı hükümler tesbit etmişlerdir.

MÜSTEHAP (BEĞENİLEN, TAVSİYE EDİLEN, SEVAP KAZANDIRAN) İSİMLER

Söyleniş ve mâna güzelliği taşıyan, Allah dostlarını hatırlatan adlardır. Hz. Peygamber, Allah’a kulluğu ifade eden Abdullah ve Abdurrahman gibi isimlerin Cenâb-ı Hakk’ı memnun edeceğini söylemiş (bk. Buhârî, “Edeb”, 105-106; Müslim, “Âdâb”, 2), çocuklara peygamber adlarının verilmesini tavsiye etmiş (bk. Buhârî, “Edeb”, 109; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 61) ve kendi adının da -künyesiyle birlikte olmamak şartıyla- alınabileceğini ifade etmiştir (bk. Müslim, Âdâb”, 1). Onun bu tavsiyeleri müslümanlar arasında bu nevi isimlerin geniş çapta yayılmasını sağlamıştır. Türkler Hz. Peygamber’e karşı duydukları derin hürmet ve sevgi sebebiyle, onun adını aynen almayı bir nevi saygısızlık kabul etmişler ve Muhammed adını Mehmed şeklinde söylemeyi uygun görmüşlerdir. Yine ona nisbet edilen Ahmed, Mahmud, Hâmid ve Mustafa adlarının müslümanlar arasında çok yaygın olduğu bilinmektedir.

HARAM İSİMLER 

Allah’tan başkasına kulluk mânası taşıyan isimleri ad olarak koymak haram sayılmıştır. İslâm’ın mukaddes saydığı şeylere kulluk mânası taşıyanlar da böyledir. Nitekim Hz. Peygamber, Abdülkâ‘be (Kâ‘be’nin kulu) adlı birinin ismini değiştirmiştir. Cenâb-ı Hakk’a mahsus olan isimlerin (bk. ESMÂ-İ HÜSNÂ), “abd” kelimesiyle birlikte olmayarak insanlar için kullanılması, zâhirî mânada da olsa tevhid inancını zedeler mahiyette görüldüğünden tasvip edilmemiştir. Arap olmayan müslümanların ve özellikle Türkler’in Raûf, Kadîr vb. isimleri kullanmaları, Abdürraûf, Abdülkadîr terkiplerini telaffuz etmenin güçlüğünden kaynaklanmış olmalıdır. Araplar’ın Abdullah yerine Abduh adını kullanmasına benzeyen bu isim kısaltması tevhid inancını zedeleyici bir mahiyet taşımaz.

MEKRUH ADLAR – İSİMLER

Hz. Peygamber, putperestliği andıran ve İslâm âdâbına uymayan adların değiştirilmesini tavsiye etmiş, kendisi de “isyankâr” anlamına gelen Âsıye (عاصية) adındaki bir kızın ismini Cemîle, “elem, keder” anlamına gelen Hazn adlı bir sahâbînin adını da Münzir olarak değiştirmiştir. Peygamber’in hanımlarından olan Zeyneb’in ve ayrıca Ümmü Seleme’nin kızı Zeyneb’in adları Berre idi. Resûlullah “cömert, dürüst, itaatkâr” demek olan bu ismin bir insanın kendini tezkiyesi anlamına geldiğini söyleyerek onlara Zeyneb adını vermiştir. Ayrıca Firavun, Karûn gibi zalimlerin adlarını almayı da menetmiştir. Tâhâ, Yâsin gibi bazı sûrelerin başında bulunan harfleri isim olarak kullanmak da hoş karşılanmamıştır.

Hz. Peygamber’in bazı isimleri umulan iyiliklere işaret sayması (bk. TEFE’ÜL) sebebiyle olmalıdır ki Türk toplumunda çocuğu yaşamayan bazı aileler son doğan çocuklarına Yaşar, Dursun, çok çocuğu olanlar sonuncusuna Yeter, Songül, yalnız kız çocuklarına sahip olanlar da Döndü, Döne gibi adlar koyarak tefe’ül etmişler ve bu mânaların çocuklarında gerçekleşmesini arzulamışlardır. Bunda herhangi bir mahzur görülmemiştir.

MUBAH (HELAL) ADLAR 

Haram ve mekruh sayılan adların dışında kalan isimler mubah sayılır. Cebrâil, Mîkâil gibi melek isimlerinin alınması mubah sayılmış, ancak İmam Mâlik’in bunu uygun görmediği rivayet edilmiştir. Allah’a mahsus isimlerden olmakla beraber kullarda da bulunması arzu edilen âdil, nâsır, cevad gibi vasıfların yalnız başına ad alarak alınması mubahtır. Milliyet bakımından Arap olmayan müslüman kişilerin adları da İslâm inanç ve ahlâkına ters düşmedikçe değiştirilmemiştir. Selçuk, Alparslan gibi adlar bu kabildendir. Karahanlı Sultanı Satuk Buğra Han müslüman olunca Abdülkerim, oğlu Baytaş da Mûsâ adını almışlardır. Bugün Müslümanlığı kabul eden herkes, kendisine müslüman muamelesi yapılması isteği ve gayri müslimlere benzememe düşüncesiyle adını değiştirmekte ve bir müslüman adı almaktadır.

Hz. Peygamber’in birden fazla adının bulunduğunu bizzat belirtmesi (bk. Buhârî, “Menâkıb”, 17; Müslim, “Fezâil”, 124, 125), bir kimsenin birden fazla adının olabileceğini göstermektedir. Çocuğa ad koyarken, Peygamber’den rivayet edildiğine göre, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunur. Nitekim Hz. Peygamber’in, torunu Hasan’ın adını koyarken kulağına ezan okuduğu bilinmektedir (bk. Tirmizi, “Edâhî”, 16; Müsned, VI, 9, 391, 396). Böylece çocuğun kulağına ilk defa İslâm’ın şiarı olan kelime-i tevhid ile birlikte kendi adı söylenmiş olur. Bu konu fıkıh kitaplarının “akîka” bölümünde ele alınarak işlenmiştir.

Kaynak: Özgü Aras, Diyanet İslam Ansiklopedisi

EN POPÜLER İSİMLER

Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) yakın zamanda “İstatistiklerle Çocuk” adlı bir araştırma yaptı. Bu araştırmaya göre 2013 yılında, yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi; Yusuf, Berat ve Mustafa. En popüler üç kız ismi ise Zeynep, Elif ve Ecrin. 0-17 yaştaki çocuklar arasında kullanılan en popüler üç erkek ismi; Mehmet, Yusuf ve Mustafa iken en popüler üç kız ismi Zeynep, Elif ve Merve.

Kur’an’da yer alan lakin“ücret” anlamına gelen “Ecrin” isminin üçüncü sırada yer alması, İslâm’ın yeni doğan bireylere isim koyma konusundaki hassasiyetini akla getiriyor. İslâmi ilimlerde tahsis yapmış uzmanlar, konulacak ismin anlamına bakılmadan sadece Kur’an’da geçtiği için konulmasını yanlış buluyor. ALEYNA VE ECRİN GİBİ İSİMLER KOYMAYIN!

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre 2009 yılında 8 bin 90 bebeğe ‘Ecrin’ adı verildi, bir o kadar sayıda da Aleyna. Bu isimlere popülerlik kazandıran ise kulağa hoş gelmeleri ve Kur’an-ı Kerim’de geçiyor olmaları. ‘Dini referanslı isim verme’ isteği, ebeveyni Kur’an’da yer alan her kelimeyi anlamı uygun olmasa da isim haline getirme yanlışına itiyor.,

Mesela Kur’an’da Aleyna kelimesi, “Vema Aleyna illel’belağ” (bizim üzerimize, tebliğden başka bir görev yoktur.) Âyetinde “üzerimize” anlamında kullanılıyor. Aleyna’yı cümle içindeki yerinden çekip birine isim olarak verdiğinizde, çocuğunuzun adının manası “üzeri, üzerine” oluyor ki bu da bir anlam taşımayan niteliksiz bir isim halini alıyor.

Yine Ünzile ‘indirildi’ manasını içeriyor. Yasin ve Fetih sûrelerinde geçtiği için tercih edilen Ecrin ise pek çok ailenin zannettiği gibi Allah’ın mükâfatı değil, “ücret” mânâsına gelmekte. İlahiyatçılar, Kur’an’da geçen her kelimenin isim olarak verilemeyeceğini söylüyor. İsim verilirken kelimenin anlamı bilinmeli, manası güzel değilse konulmamalı

EFENDİMİZ KÖTÜ MANAYA GELEN İSİMLERİ DEĞİŞTİRİRDİ

Bir Hadis-i şerif”inde “Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.” (Ebu Davud, Edeb 69) buyuran Peygamberimiz, çocuklara isim koyma konusunda çok titiz davranırdı. Bununla birlikte Rasulullah (s.a.v) sadece çocukların değil, büyük insanların ismiyle dahi ilgilenirdi.

Peygamber Efendimiz, kötü mânâya gelen yabancı isimleri iyi mânâya gelen Müslüman isimleriyle değiştirme örnekleri vermiştir. Mesela (Uzza putun kulu) manasına gelen (abdu’l-uzza)’yı, Allah’ın kulu manasına gelen (Abdullah) ile değiştirmiştir. Ateş parçası manasına gelen (cemre)’yi, güzel kız manasına gelen (cemile) ile, Harp ismini de Hasan’la düzeltti.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN İSİM KONUSUNDAKİ HASSASİYETİ 

Resulullah’ın isim konusundaki hassasiyetini daha iyi anlamak için şu hadis-i şerifi de görmek lazım. Yahya bin Said (r.a.) anlatıyor:

Hz. Peygamber bol sütlü bir deve hakkında:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir adam ayağa kalkmıştı ki, Rasulullah (sav) adama:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Mürre (acı)” diyince ona “Otur!..” dedi. Hz. Peygamber (sav) tekrar:

“Bunu kim sağacak?” diye sordu. Bir başkası ayağa kalktı, ben sağacağım diyecekti. Hz. Peygamber (sav) ona da:

“İsmin ne?” diye sordu. Adam:

“Harb” diyince, ona da: “Otur!..” dedi. Rasulullah (sav):

“Bu deveyi bize kim sağacak?” diye sormaya devam etti. Bir adam daha kalktı. Ona da ismini sordu. O da

Ya’iş” (yaşıyor) cevabını alınca ona,

“Sen sağ” dedi. (Muvatta, İsti’zan 24) (sorularlaislâmiyet)

KUR’ÂN’DA GEÇEN İSİMLERDEN BAZILARI

Abd: Erkek ismi olarak kullanır.

Abd İsminin Anlamı:  Kul; Köle, Hizmetçi, İtaat Edici; Genellikle Allah’ın isimleri ile birleşerek “Allah’ın Kulu” manasında kullanılır: Abdullah, Abdurrahman, Abdulkadir gibi.

 Adil (Âdil): Erkek ismi olarak kullanır.

Adil İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren, Adaletli Davranan; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Dürüst, Mert;  Haklı, Hakka Uygun; Eşit, Eş, Müsavi;  Allah’ın Emirlerini Hakkıyla Uygulayan, Hz. Ömer’in Lakabı.

Adile (Âdile): Kız ismi olarak kullanır.

Adile İsminin Anlamı: Adaletli, Hakkını Veren; Doğru, Doğruluktan Ayrılmayan, Doğruluk Gösteren, Dürüst; Haklı, Hakka Uygun.

Ahsen: Erkek ve Kız ismi olarak kullanır.

Ahsen İsminin Anlamı: En Güzel, Çok Güzel, Daha Güzel; Ahsen-i Takvim: En Güzel Şekil, İnsanın Yaratıldığı Şekil.

Akif (Âkif): Erkek ismi olarak kullanır.

Akif İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen, Dünyalık Sıkıntılardan Sıyrılıp Kendini İbadete Veren, İtikafa Giren; Birşeyde Sebat Eden, Kararlı, Direnen; Mehmed Akif Ersoy: Ünlü Şair, İstiklal Marşı’nın Müellifi.

Akife (Âkife): Kız ismi olarak kullanır.

Akife İsminin Anlamı: İbadet Eden, İbadetle Uğraşan, Abid, Dindar; Allah’a Yönelen;  Birşey Üzerinde Azimle Duran, Sebatlı, Kararlı, Titiz.

Asiye: Kız ismi olarak kullanır.

Asiye İsminin Anlamı: Direk, Sütun, Kolon;  Üzüntülü, Kederli, Acılı (Kadın); Firavun’un İman Eden Eşi, Hz. Musa’yı Nil’den Alıp Yetiştiren ve Sonra Ona İman Eden Kahraman Kadın; Kuran Tarafından Örnek Kadın Olarak Gösterilen Saygın Kişilik (Kısa a ile Asiye şeklinde söylenir.

Behçet: Erkek ismi olarak kullanılır.

Behçet İsminin Anlamı: Sevinç, Neşe;  Güzellik, Hoşluk; Şirinlik, Güleryüzlülük.

Behiç: Erkek ismi olarak kullanılır.

Behiç İsminin Anlamı: Şen, Neşeli, Güleryüzlü, Güleç

Behice (Behîce): Kız ismi olarak kullanılır.

Behice İsminin Anlamı: Güzel, Güleryüzlü, Güleç; Şen, Şirin, Neşeli.

Burhan: Erkek ismi olarak kullanılır.

Burhan İsminin Anlamı:  Belge, Kanıt, Delil, İspat, Hüccet; Doğruyu Yanlıştan, Hakkı Batıldan, İyiyi Kötüden Ayırmak İçin Kullanılan Delil; İlahi Aydınlık, Hz. Muhammed, Kuran, İslam.

Cebrail (Cebrâil): Erkek ismi olarak kullanılır.

Cebrail İsminin Anlamı: Hz. Cebrail: Vahiy Meleği, Ruhul Kudüs (Kutsal Ruh), Dört Büyük Melekten Biri.

Celal (Celâl): Erkek ismi olarak kullanılır.

Celal İsminin Anlamı: Yücelik, Ululuk, Haşmet, Heybet, Büyüklük; Değer, Şan.

Cennet: Kız ismi olarak kullanılır.

Cennet İsminin Anlamı: Ahiretteki Mutluluk Yurdu, Sonsuz Mutluluk Yeri, Öldükten Sonra İyilerin ve Günahsızların Gideceği Yer, Uçmak; Bahçe, Çok Güzel Yer.

Cevat: Erkek ismi olarak kullanılır.

Cevat İsminin Anlamı: Cömert, Eliaçık, Bağışsever, Hayırsever.

Cuma (Cumâ): Erkek ismi olarak kullanılır. Cuma İsminin Anlamı: Toplanma, Biraraya Gelme;  Cuma Günü, Perşembe’den Sonraki Gün, Haftanın Beşinci Günü;  Müslümanların Kutsal Günü, Haftalık Bayram;  Cuma Günü Kılınan Öğle Namazı; Kuran’ın 62. Suresi;  Cuma Gecesi veya Cuma Günü Doğan.

Fecir: Kız ismi olarak kullanılır.

Fecir İsminin Anlamı: Tan, Sabah Aydınlığı, Gündoğumu, Tanyerinin Ağarması; Kuran’ın 89. Suresi.

Firdevs: Kız ismi olarak kullanılır.

Firdevs İsminin Anlamı: Cennet, Cennet’in En Yüksek Derecelerinden Biri, Altıncı Cennet, Cennet Bahçesi, Mutluluk Ülkesi; Bahçe, Bostan.

Furkan: Erkek İsmi Olarak Kullanılır.

Furkan İsminin Anlamı:  Hak ile Batılı Ayıran, İyi ile Kötü ve Doğru ile Yanlış Arasındaki Farkı Gösteren; Kuran, Kuran-ı Kerim; Kuran’ın 25. Suresi.

TAVSİYE EDİLEN GÜZEL İSİMLER

Erkek İsimleri  Kız İsimleri
Abdullah  Abide
Abdurrahim  Adalet
Abdurrahman  Afife
Abdurrauf  Ahsen
Abdülbaki  Âkile
Abdülfettah  Aksâ
Abdülgani  Aliye
Abdülhadi  Âmire
Abdülhakim  Arife
Abdülhamid  Asuman
Abdülkerim  Atike
Abdüllatif  Ayşe
Abdülmelik  Ayşe Nur
Abdülvahid  Ayşenur
Abdülvasi  Bahriye
Abdürrezzak  Bânu
Abdüssamed  Basiret
Abidin  Bedriye
Adem  Behiye
Âdil  Belkıs
Adnan  Besime
Affan  Betül
Agâh  Beyyine
Ahmed  Beyza
Ahmet  Büşra
Ali  Cahide
Âsaf  Canan
Âtıf  Candan
Azmi  Cavide
Bahaeddin Cemile
Bahri  Didar
Bayezid  Dilek
Bilal  Dürdâne
Bünyamin  Ecmel
Cafer  Elif
Cahit  Emine
Casim  Emîre
Celâleddin  Erva
Cemal  Esma
Cemaleddin  Esmân
Cemil  Esra
Cevad  Fahriye
Cevat  Faika
Cezmi  Fatıma
Cihad  Fatine
Cüneyd  Fayika
Davud  Feride
Ebubekir  Feyza
Ebuzer  Feyziye
Edhem  Firdevs
Eflak  Gülsüm
Ekmel  Habibe
Emanullah  Hacer
Emre  Hafize
Emrullah  Hafsa
Enes  Hâle
Enhar  Hâlenur
Enis  Halime
Enver  Halise
Esad  Hamide
Eyyûb  Hanife
Fahri  Hasene
Faik  Hasibe
Faruk  Hatice
Fatih  Havle
Fâzıl  Havva
Fehim  Hayriye
Ferdi  Hayrunnisa
Ferhan  Hesnâ
Ferhat  Hicret
Ferid  Hidayet
Feridun  Hilal
Ferruh  Hilye
Fethi  Huriye
Fevzi  Hümeyra
Fuat  Hüsniye
Furkan  İclâl
Gıyaseddin  İffet
Habib  İkbal
Habil  Kadriye
Halilİbrahim  Kamile
Halil  Keriman
Halis  Kevser
Haluk  Kübra
Hamdi  Leyla
Hami  Lübeyne
Hâmid  Lütfiye
Hamza  Mahbube
Harun  Mahsune
Hasan  Maide
Hayreddin  Makbule
Hayri  Maksude
Hayrullah  Mamure
Hızır  Masune
Hikmet  Mediha
Hilmi  Medine
Hulusi  Mefharet
Hurşid  Melahat
Hüdayi  Meldâ
Hüseyin  Meliha
Hüsnü  Melike
İbrahimHakkı  Mensûre
İbrahim  Merve
İhsan  Meryem
İlyas  Mesude
İrfan  Mesude
İsa  Mevhibe
İsa  Meysure
İshak  Mina
İskender  Mirac
İslam  Mualla
İsmailHakkı  Muhlise
İsmail  Muhsine
İsmet  Muhterem
İsrafil  Mûnise
Kadir  Mü’mine
Kadri  Müberra
Kadrihan  Mübine
Kamil  Mücella
Kâni  Münevver
Kasım  Münibe
Kaşif  Münife
Kâzım  Münire
Kemâl  Müzeyyen
Kemâl  Nabia
Kenan  Naciye
Kuddusî  Nadire
Lokman  Naime
Lütfi  Nazmiye
Mahfi  Nebahat
MahmudHakkı  Nebile
MahmudSami  Necmiye
Mahmud  Nedret
Malik  Nergis
Mansur  Neriman
Maruf  Nermin
MehmedAkif  Nesibe
Mehmed  Nesime
Mektum  Neşide
Melih  Nevide
Memduh  Nevrâ
Mesud  Nevriye
Mikail  Nevvare
Mirsad  Neyyire
Muhammed  Nezahat
Muhsin  Nezihe
Musa  Nezire
Musab  Nida
Mustafa  Nuran
Muzaffer  Nuriye
Müfid  Nüvide
Münif  Rabia
Müslim  Rahime
Nabi  Raika
Naci  Rânâ
Nadir  Ravza
Nafi  Raziye
Naif  Reyhan
Namık  Reyyâ
Nasuhi  Reyyan
Necati  Rukiye
Necdet  Rüveyda
Necib  Sabiha
Necmi  Sâbire
Nureddin  Sacide
Nuri  Safiye
Nurullah  Sahire
Nusret  Saide
Nüvit  Saime
Nüzhet  Saliha
Orhan  Salime
Oruç  Samia
Osman  Samiha
Ömer  Samime
Raci  Saniha
Rahmi  Saniye
Recaî  Sâre
Reha  Sariye
Remzi  Seda
Rıfat  Seha
Rûhi  Seher
Sabir  Selime
Sabri  Selva
Sacid  Sema
Sâdık  Semahat
Sadri  Semiha
Sadullah  Semina
Sadun  Semine
Safi  Semire
Said  Semra
Saim  Semure
Salih  Senâ
Sâlim  Sena Nur
Sami  Seniha
Sefa  Seniye
Seha  Sevda
Selahaddin  Sevde
Selman  Sevdiye
Semih  Sevim
Sevban  Seyyide
Seyfeddin  Sıdıka
Seyfullah  Sıdkiye
Sezai  Sûde
Sıddık  Süeda
Sinan  Süheyla
Sirac  Sümeyre
Suad  Süreyya
Suavi  Şadiye
Subhi  Şafiye
Süleyman  Şahide
Şaban  Şahika
Şadi  Şakire
Şafak  Şaziye
Şafi  Şebnem
Şakir  Şefika
Şâmil  Şerâre
Şehabeddin  Şeyma
Şemseddin  Şifa
Şemsi  Şükriye
Şerafeddin  Tayyibe
Şerif  Ümmügülsüm
Şuayb  Vecihe
Şüca  Vedia
Şükrü  Verâ
Taci  Verda
Taha  Vesime
Tahir  Yasemin
Tahsin  Yüsra
Talat  Zahide
Talha  Zahide
Talip  Zehra
Tarık  Zeynep
Ubeydullah  Zühal
Üftade  Zühre
Vahdet  Zülâl
Vasfi  Züleyha
Vecdi
Vehbi
Yahya
Yakup
Yaser
Yasin
YavuzSelim
YunusEmre
Yunus
Yusuf
Zafer
Zâhid
Zaim
Zekai
Zekeriyya
Zeki
Zihni
Ziya
Ziyaeddin
Zübeyr
Zülfi
Zülkarneyn
Anahtar Kelimeler:
IsimKuranMüslüman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.